10/15/2011

TallaT

Concurs d’idees per a un equipament assistencial consistent en un centre d’estades diürnes i vivendes per a gent gran dins l’àmbit de les vivendes socials del Camp Redó, Palma. 2011, Consorci Riba.


Enfront la necessitat d’ajustar-se a la mateixa volumetria rectangular dels blocs socials existents a la zona, es decideix realitzar una edificació amb una planta baixa continua com a record de la petjada deixada al terreny pels blocs que són substituïts. En canvi, les plantes pis es disgreguen a partir dels nuclis de comunicació verticals.

D’aquí prové el lema “TallaT”. El bloc rectangular social preestablert s’obre per a crear una major relació amb l’entorn. Un espai de trobada casual amb veïns que entren i surten, una zona connectada visualment amb les terrasses de les vivendes i amb el carrer, per a fomentar la convivència i el contacte entre els diferents usuaris, reforçant els vincles de la comunitat i evitant l’exclusió social dels majors.