7/26/2011

Juliol 2008: Arxiu Municipal i Museu d’Història de Sallent (V – detalls i estructura)

10 Sallent_Detalls rehabilitació

El suport estructural de l’edifici es realitza amb una estructura de pilars. En casos puntuals es reforça el mur interiorment amb formigó armat, de manera que la pedra passa a funcionar com a encofrat vist.


L’accés al museu es realitza pel carrer Portalet. Originalment, aquest era el punt d’entrada d’animals cap a les pallisses. En l’actualitat queden unes petites construccions improvisades en desús. Tenen poca estabilitat i poc valor històric.

Per tant, tot i mantenir el mur que limita amb el carrer Portalet i evidentment, el que baixa fins al Parc de la Riereta, a l’interior es projecta una nova edificació.

Aquesta serà el punt de trobada de les diferents circulacions per l’interior del museu i l’encarregada d’interconnectar l’edifici existent amb el baluard de muralla. A més d’allotjar el vestíbul, els serveis, les sales d’exposicions temporals i de transformar la seva coberta plana en un mirador del conjunt.
L’estructura es planteja des del punt de partida de la no fiabilitat respecte els murs existents. Si bé no presenten patologies respecte l’estat de càrregues actual, és possible que enfront un canvi d’ús, especialment a la part dels dipòsits, la seva capacitat portant no sigui suficient. A més, es tracta de murs molt irregulars, i per tant amb unes característiques no homogènies en tots els punts. És impossible preveure com reaccionaran.


Així, es planteja una segona estructura de pilars tubulars d’acer i jàsseres HEB. Es juga amb les llums per tant de crear un ritme que no faci mal a les voltes del soterrani o que a la resta de plantes pretén potenciar la textura dels forjats existents.
Els forjats existents es conserven en la major part dels casos. Aquests es reforcen amb una xapa de compressió i en el cas dels dipòsits de l’arxiu, queden com encofrat vist d’una llosa de formigó.


Les cobertes es renovaran totalment. En primer lloc, degut als problemes constructius que provoquen les actuals, en desaiguar cap als murs. En segon lloc, per la debilitat de les bigues que han estat atacades per tèrmits. En previsió, tot i que la patologia no ha sorgit a cap altre punt, els forjats existents es sotmetran a un tractament antixilòfags.


A la petita sotacoberta del tercer pis no hi ha tèrmits, però ha estat renovada fa uns anys d’una manera molt precària i sense cap valor històric. Per aquest motiu, es decideix eliminar-la.

7/17/2011

Juliol 2008: Arxiu Municipal i Museu d'Història de Sallent (IV - alçats)


Les dues façanes que miren al poble es tracten d’una manera senzilla, arrebossades i pintades, amb sòcol inferior de pedra vista prèvia neteja i tractament hidrofugant.

Miren al poble i s’adapten a la seva escala, respectant les obertures més significatives. Aquestes s’agrupen verticalment, recuperant l’ordre en els paraments.En secció es conserven els nivells interiors, tot i que pujant uns centímetres degut al reforç dels forjats.

08 Sallent_Alçats e-f_La façana posterior es neteja de tots els elements afegits. D’aquesta manera queda a la vista el mur original que també s’arrebossa i pinta com a les façanes cap al carrer.


La darrera planta de l’arxiu s’obre cap a la Riereta amb unes terrasses a emparades dels vents del nord per les cobertes a una aigua.


Al museu s’opta per buidar completament el volum de la sala C dedicada a l’època industrial de la població, per motius estructurals i arquitectònics i per ressaltar les obertures longitudinals que miren cap al parc i que es transformen en lluernaris.