10/15/2011

TallaT

Concurs d’idees per a un equipament assistencial consistent en un centre d’estades diürnes i vivendes per a gent gran dins l’àmbit de les vivendes socials del Camp Redó, Palma. 2011, Consorci Riba.


Enfront la necessitat d’ajustar-se a la mateixa volumetria rectangular dels blocs socials existents a la zona, es decideix realitzar una edificació amb una planta baixa continua com a record de la petjada deixada al terreny pels blocs que són substituïts. En canvi, les plantes pis es disgreguen a partir dels nuclis de comunicació verticals.

D’aquí prové el lema “TallaT”. El bloc rectangular social preestablert s’obre per a crear una major relació amb l’entorn. Un espai de trobada casual amb veïns que entren i surten, una zona connectada visualment amb les terrasses de les vivendes i amb el carrer, per a fomentar la convivència i el contacte entre els diferents usuaris, reforçant els vincles de la comunitat i evitant l’exclusió social dels majors.


10/02/2011

Barras de Código

Concurs d’arquitectura per al tractament de façanes de les illetes 2B, 4B, 6B i 7B al bulevard del sector Sanxo Llop de Gandia, València. 2010, Aprusa.


La premissa és la creació d’una façana aplicable a un volum inexistent en el moment de realització del concurs però de propera construcció. L’ús de l’edificació serà comercial i d’oci i serà aplicable a quatre solars del nou sector Sanxo Llop.

La resposta és la creació d’un perfil metàl·lic, anomenat peça “eeele”, que permet ésser col·locada tant en horitzontal com en vertical. D’aquesta manera es poden crear marcs per als aparadors dels comerços en planta baixa i, lleugerament endarrerits respecte al pla de la façana, s’aixecaran els cossos gràcies a la col·locació dels perfils en vertical en combinació amb la fusteria.


A més, el perfil configurat com una ela amb les seves ales obertes més de 90º permet la protecció de la fusteria enfront la radiació solar directa i crea un joc de mirades indirectes allà on es col·loca en vertical, mentre que als aparadors enquadra la imatge visible a través del vidre.